Namsik Kim

Visual Effects Supervisor


Korean 2016
Visual Effects Supervisor
Mandarin 2016
Visual Effects Supervisor
Korean 2013
Visual Effects Supervisor
English 2006
Visual Effects Supervisor