Manav Shrotriya

Sound Designer ● Assistant Sound Re-recording Mixer


Marathi 2017
Sound Designer
Hindi 2016
Assistant Sound Re-recording Mixer
Hindi 2012
Sound Designer